Browse Plants by Taxonomic Classification

List of genera for SAXIFRAGACEAE

GenusCommon NameTaxa Count
Boykinia  1
Chrysosplenium  1
Heuchera  5
Micranthes Saxifrage2
Mitella  1
Penthorum DITCH STONECROP1
Saxifraga  1
Tiarella  2